حادثه ایران همدان پزشکی دوشنبه ساختمان

حادثه: ایران همدان پزشکی دوشنبه ساختمان فولاد تبریز گسترش فولاد رضا نیا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ترمز تابستانی قیمت تورم

آمار بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، از «منفی شدن قیمت تورم ماهانه» و «بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح تک رقمی» حکایت دارد. براساس این آمارها، قیمت تورم ماها

ترمز تابستانی قیمت تورم

ترمز تابستانی قیمت تورم

عبارات مهم : مرکزی

آمار بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، از «منفی شدن قیمت تورم ماهانه» و «بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح تک رقمی» حکایت دارد. براساس این آمارها، قیمت تورم ماهانه در تیرماه «منفی یک دهم درصد» گزارش شد که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است.

همچنین قیمت تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه با ثبت رقم 9/ 9 درصد بار دیگر به سطح تک رقمی بازگشت. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با بررسی آخرین آمارهای تورمی بانک مرکزی، به تشریح عوامل موثر در منفی شدن تورم تیرماه پرداخته است.

ترمز تابستانی قیمت تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد قیمت تورم ماهانه در تیرماه معادل منفی 1/ 0درصدگزارش شده است که این رقم منفی در دو سال اخیر سابقه نداشته هست. دیگر آمار بانک مرکزی نیز نشان می دهد قیمت تورم نقطه به نقطه در تیرماه با ثبت رقم 9/ 9 درصد بار دیگر بعد از 6ماه به سطح تک رقمی بازگشته هست. کارشناسان معتقدند، نااطمینانی در فضای اقتصاد و تعویق تقاضا، کنترل قیمت ها ازسوی نهادها و کنترل نوسانات در بازار ارز در کم شدن قیمت تورم در تیرماه اثرگذار بوده است.

عقبگرد شاخص بهای مصرف کننده

آمار بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، از «منفی شدن قیمت تورم ماهانه» و «بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح تک رقمی» حکایت دارد. براساس این آمارها، قیمت تورم ماها

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای مصرف کننده در تیرماه امسال به سطح 9/ 266 واحد رسیده هست. شاخص بهای مصرف کننده در خردادماه 3/ 267 درصد بود و این عنوان نشان می دهد این شاخص در تیرماه عقبگرد داشته هست. در نتیجه تورم ماهانه تیرماه منفی 1/ 0 درصد ثبت شده است است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد آخرین بار در دو ماه تیر و مرداد سال 1394 تورم ماهانه منفی بوده و در نتیجه طی حدود 2 سال اخیر، ثبت تورم ماهانه منفی، بی سابقه بوده هست. با توجه به روند افزایشی ماه های قبل به خصوص در نیمه دوم سال 1395، این عقبگرد می تواند ترمزی جهت زیاد کردن تورم محسوب شود. با این رقم، میانگین تورم ماهانه در 4 ماه نخست امسال به رقم 4/ 0 درصد رسیده، این در حالی است که در 4 ماه نخست سال قبل، میانگین تورم ماهانه 8/ 0 درصد بوده هست. البته در تیرماه همواره قیمت تورم نسبت به دیگر ماه ها در سطح کمتری قرار دارد، به عنوان مثال در تیرماه سال 1394 این رقم منفی 4/ 0 درصد و تیرماه سال 1395 تورم ماهانه معادل 8/ 0 درصد بوده است.

منفی شدن تورم ماهانه، باعث اثرگذاری در تورم نقطه به نقطه شده است و در نتیجه این متغیر به سطح تک رقمی بازگشته هست. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل هست. بر این اساس تورم ماهانه در تیرماه امسال به رقم 9/ 9 درصد رسیده است.

ترمز تابستانی قیمت تورم

این سومین ماهی است که تورم نقطه به نقطه دارای روند نزولی هست. براساس آمارهای بانک مرکزی، قیمت تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال 1395 از سطح تک رقمی خارج شد، در آن وقت بعضی اعتقاد بودند این روند در امسال نیز شدت یافتن می شود، این روند صعودی تا رقم 6/ 12 درصد در فروردین ماه امسال استمرار داشت، ولی بعد از آن روند قیمت تورم نقطه به نقطه کاهشی شد تا جایی که بار دیگر در نخستین ماه تابستان جاری به سطح تک رقمی بازگشت. تورم نقطه به نقطه تک رقمی می تواند در مرداد نیز تکرار شود، اگر قیمت تورم ماهانه رقمی کمتر از 2/ 1 درصد ثبت شود. البته با توجه به عملکرد 4 ماه نخست سال جاری، این عنوان محتمل است.

کند شدن رشد تورم میانگین

با توجه به روند منفی تورم ماهانه، در نتیجه قیمت تورم میانگین نیز در تیرماه با ثبت رقم 3/ 10 درصد نسبت به ماه قبل تنها 1/ 0 واحد درصد زیاد کردن یافته هست. قیمت تورم در خردادماه امسال بعد از یک سال نوسان در سطح تک رقمی به سطح دورقمی بازگشت، در تیرماه نیز این روند زیاد کردن ادامه داشت. ولی اگر آمارهای 4 ماه نخست امسال در ماه های آتی استمرار یابد، قیمت تورم میانگین دوباره به سطح تک رقمی بازخواهد گشت. مطابق بررسی ها اگر تورم ماهانه ماه های آتی در سطح 4/ 0 درصد (معدل تورم ماهانه در 4 ماه نخست) باشد، قیمت تورم میانگین در دی ماه به سطح تورم تک رقمی می رسد. البته به نظر نمی رسد در ماه های بعد میزان قیمت تورم به همین آرامی باشد و احتمالا میزان تورم ماهانه در نیمه دوم سال زیاد شود. بانک مرکزی آینده نگری کرده است تا آخر سال قیمت تورم، در سطح 9/ 11 درصد تا 2/ 12 درصد باشد، همچنین صندوق بین المللی پول نیز آینده نگری کرده که قیمت تورم در امسال به سطح 2/ 11 درصد برسد.

آمار بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، از «منفی شدن قیمت تورم ماهانه» و «بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح تک رقمی» حکایت دارد. براساس این آمارها، قیمت تورم ماها

دلیل منفی شدن قیمت تورم

در حالی که قیمت تورم در نیمه دوم سال قبل، روند صعودی را شروع کرده بود، منفی شدن قیمت تیرماه کمی دور از انتظار به نظر می رسید. ولی کارشناسان معتقدند می توان چند عامل را جهت تحلیل این پدیده در کوتاه مدت عنوان کرد. نخست اینکه موج زیاد کردن قیمت ها بعد از عید، فروکش کرده و میزان تقاضا نیز در بازارهای کالایی کم کردن یافته هست. از سوی دیگر، سیاست های کنترل قیمت ها از سوی شرکت هایی مانند تعزیرات، شرکت حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای مسابقه باعث شده است از زیاد کردن قیمت های مصرف کننده جلوگیری شود. اگرچه این سیاست تنهادر کوتاه مدت می تواند اثرگذار باشد. در کنار این موضوع، اثر انتظارات در قیمت ارز نیز به نوعی کنترل شده است و بعد از نوسان قابل توجه شاخص بازار در ماه های آذر و دی در سال قبل، از میزان نوسانات بازار ارز کاسته شده است هست. این عنوان نیز می تواند در عرضه محصولات و رشد واردات اثرگذار باشد. از سوی دیگر، به نظر می رسد هنوز تقاضای مصرفی در شرایط نااطمینانی به سر می برد و منتظر تعیین تیم اقتصادی تازه دولت و سیاست های آن هست. این نااطمینانی به بازار مصرفی نیز تزریق شده است است.

ترمز تابستانی قیمت تورم

اثرگذاری تورم خوراکی ها در شاخص کل

بانک مرکزی در کنار انتشار آمار کل، شرح عوض کردن در گروه ها را نیز منتشر کرده هست. براساس آمارهای بانک مرکزی، بااهمیت ترین اثرگذاری در شاخص را می توان در تغییرات قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رصد کرد. مطابق آمارها، این گروه با 28 درصد دومین گروه بااهمیت در شاخص بهای مصرف کننده هست. تورم ماهانه این گروه در تیرماه 5/ 1 درصد بوده هست. در نتیجه این عنوان اثر قابل توجهی در منفی شدن تورم کل داشته هست. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز 6/ 13 درصد ثبت شده است هست. این رقم بیشترین تورم نقطه به نقطه در میان12 گروه شاخص بهای مصرف کننده هست. البته به نظر می رسد این منفی شدن زیاد به علت اثر نوسانات فصلی است و با تعدیل این اثر، از شدت منفی شدن قیمت تورم این گروه در تیرماه کاسته شود. در حقیقت، از بین بردن این اثر می تواند شاخص را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بااهمیت ترین گروه اثرگذار در شاخص بهای مصرف کننده گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها» هست. این گروه حدود 32 درصد از وزن شاخص کل را در اختیار دارد.

مطابق آمارها قیمت تورم ماهانه این گروه معادل 5/ 0 درصد بوده است و علی رغم گروه خوراکی ها، اثر مثبت در تورم کل داشته هست. تورم نقطه به نقطه گروه مسکن نیز در تیرماه 9/ 8 درصد ثبت شده است است و نسبت به تورم کل کمتر هست. در تیرماه در بین 12 گروه مهم گزارش شاخص بهای مصرف کننده بیشترین رشد تورم ماهانه در بخش رستوران و هتل با قیمت 4/ 1 درصد بوده هست. بانک مرکزی علاوه بر دسته بندی گروه های اصلی، یک روایت دیگر از گروه های اختصاصی دارد؛ به نحوی که گروه ها را به دو بخش کالا و خدمت دسته بندی کرده هست. در تیرماه تورم ماهانه گروه کالا منفی 7/ 0 درصد و تورم ماهانه گروه خدمت 7/ 0 درصد بوده هست. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه کالا 1/ 10 درصد و تورم نقطه به نقطه گروه خدمت 7/ 9 درصد است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog